Om Forollhogna nasjonalpark

Som nasjonalparklandsby er Vingelen en naturlig innfallsport til Forollhogna nasjonalpark. Forollhogna nasjonalpark er et sammenhengende og til dels urørt fjellområde med slake dalsider og runde, vennlige terrengformasjoner. Forollhogna er kjent for å ha de største villreinbukkene i Norge. Rundt parken ligger frodige daler med særpreget, vakkert kulturlandskap hvor det fortsatt drives aktiv seterdrift.

Spor etter mange kulturminner viser at fjellet har vært brukt av menneskene i dalførene helt tilbake til steinalderen. Flere spor viser samisk bosetting i området, både gjennom rester av boplasser, ofringsplasser og dyregraver for fangst av rein. Et stort antall dyregraver og fangstanlegg er registrerte, disse er tidsfestet helt tilbake til steinalderen.

Gamle ferdselsveger – middelalderveger og såkalte Pilgrimsveger over fjellet viser at den alminnelige ferdselen mellom dalførene gikk over fjellene i tidligere tider. Det var lettere å gå i fjellet enn nede i dalen, både av hensyn til elver, bekker og vegetasjon. Mange tufter etter slåttebuer ved enger og gressvokste myrer viser hvordan folk har utnyttet hvert et strå i utmarka for å skaffe nok vinterfór til dyrene sine.

I dag utnyttes området særlig som frodig fjellbeite, primært for sau, men også noe storfe. Jakt og fiske er fremdeles av vesentlig verdi for fastboende i dalførene rundt Forollhogna, om det ikke lenger er en nødvendighet for å overleve. 

Les mer om Forollhogna nasjonalpark på nasjonalparkens egne nettsider

Forollhogna nasjonalpark. Foto: Erik Ydse