Dalsbygda Jaktlag, Vingelen Sameie og Vingelen Utmarkslag forvalter til sammen ca. 700 000 daa privateid skog og fjell i søndre del av Forollhogna i Nord Østerdalen med rein-, rype- og elgjakt som de viktigste inntektskildene. Vi har også mange hytter og buer som står åpne eller leies ut og disse trenger tilsyn. Vi har også et omfattende bomveinett.

Arbeidet består i:
• Reinsoppsyn i Forollhogna Villreinområde underlagt oppsynsledelsen
• Rypejaktoppsyn
• Hyttetilsyn og forefallende oppgaver som enkelt vedlikehold, supplering av utstyr, om nødvendig vask og dotømming
• Bompengekontroll og enkelt veivedlikehold
• Fiskeoppsyn og fiskekultivering
• Elgjaktoppsyn, også noen oppgaver for viltnemnda
• Informasjon og veiledning til besøkende og rettighetshavere

Omfang: ca. 800 timer i perioden 15.06 – 15.11. Dette utgjør en full stilling i perioden.

Krav til kvalifikasjoner for personell:
• Utdanning innen utmarksforvaltning eller lignende.
• Kurs i natur- og kulturminneoppsyn.
• Begrenset politimyndighet, eller nødvendige kvalifikasjoner til å skaffe det innen rimelig tid.
• Erfaring fra oppsynsarbeid og/eller praktisk feltarbeid.

Det er en fordel om du er strukturert, har god rolleforståelse, er en god lagspiller og er omgjengelig.

Vi ber om tilbud som omfatter:
• Timepris inkl. alle avgifter, og hvilke timer som vil bli fakturert i forhold til forberedelser og evt. kurs.
• Kvalifikasjoner for aktuelt personell.
• Beskrivelse av gjennomføringsevne. Det er en forutsetning at dere kan levere ihht. omfang nevnt over.

Hvem kan gi tilbud.
• Firma med aktuelle kvalifikasjoner og kapasitet.
• Enkeltmannsforetak.
• Enkeltpersoner med nødvendige kvalifikasjoner. Da trenger vi ikke timepris, men en enkel CV.
Tilbud/søknad sendes til innen 10.04.2021.

Kontaktpersoner:
John Haakon Stensli, 99546115
Jakob Trøan, 91360373
John Westgård, 95883522
Kjetil Eggen, 90839646

Facebook 170x901
outtt advert digital 370x210px

  • roros
  • logo inatur
  • fishspot
  • tolgakommune
  • dalsbygda
  • logo Forollhogna nasjonalpark
  • norsk kulturarv